Όροι κράτησης

Home | Όροι κράτησης

Οι παρακάτω όροι κράτησης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με αυτό. Η ολοκλήρωση μιας κράτησης μέσω της ιστοσελίδας Omega Villa, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρακάτω Όρων. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους πριν προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της κράτησης:

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου Omega Villa (στο εξής “το ακίνητο”) είναι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία “Kommeno II B.V.” (εφεξής “η ιδιοκτήτρια”). Κάθε κράτηση που πραγματοποιείται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, αποτελεί σύμβαση μεταξύ του επισκέπτη (ή των επισκεπτών, εάν είναι περισσότεροι από ένας) και της ιδιοκτήτριας του ακινήτου. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς την κράτηση του ακινήτου, θα πρέπει να στείλετε ένα e-mail ή να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας.

H ιδιοκτήτρια μπορεί ελεύθερα να αναθέσει τη διαχείριση του ακινήτου σε τρίτους ιδιώτες ή εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και τουριστικούς πράκτορες. Στην περίπτωση αυτή, οι παρακάτω όροι κράτησης παραμένουν οι ίδιοι και δεν επηρεάζονται από τυχόν εσωτερικές συμφωνίες. Σε περίπτωση που η διαχείριση του ακινήτου γίνεται από τρίτα μέρη, ο όρος “η ιδιοκτήτρια” μπορεί να ερμηνευτεί υπό την ευρεία έννοια ως “ο διαχειριστής του ακινήτου”.

1.Διαδικασία κρατήσεων και πληρωμές

1.1.Απαιτείται ελάχιστη προκαταβολή 30% του συνολικού κόστους της κράτησης προκειμένου να διασφαλιστεί η κράτησή σας. Εάν ολοκληρώσετε την κράτηση το νωρήτερο 4 εβδομάδες ή λιγότερο πριν από την ημερομηνία άφιξης, τότε απαιτείται η καταβολή ολόκληρου του ποσού της κράτησης. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τραπεζικό έμβασμα ή επιταγή υπέρ της ιδιοκτήτριας (σε ευρώ).

1.2.Απαιτείται μια συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη φόρμα κράτησης, που παρέχεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, μαζί με μια προκαταβολή σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής ακύρωσης. Αυτή η σύμβαση θα είναι δεσμευτική όταν η ιδιοκτήτρια επιβεβαιώσει την παραλαβή της δεόντως συμπληρωμένης φόρμας κράτησης, μαζί με την εξόφληση του ποσού της προκαταβολής. Η επιβεβαίωση της κράτησης σας θα σας γνωστοποιηθεί από την ιδιοκτήτρια εγγράφως.

1.3.Κατά την άφιξη απαιτείται η πλήρης εξόφληση του ποσού της κράτησης εφόσονoν τούτο δεν έχει πραγματοποιηθεί ήδη σύμφωνα με τους όρους κράτησης.

1.4.Εάν η κράτηση του ακινήτου γίνει σε διάστημα συντομότερο των 4 εβδομάδων από την ημερομηνία άφιξης, το πλήρες ποσόν θα πρέπει να καταβληθεί κατά τη στιγμή της κράτησης.n 4 weeks before departure, the full charge will be payable at the time of booking.

1.5.Θα απαιτηθεί εγγύηση για την κάλυψη του κόστους τυχόν ζημιών. Η ιδιοκτήτρια θα σας ενημερώσει σχετικά, μέσω e-mail. Η εγγύηση θα πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση πληρωμής της κράτησης. Η εγγύηση θα κρατηθεί από την ιδιοκτήτρια και θα επιστραφεί εντός 3 εβδομάδων από την ημερομηνία της αναχώρησής σας, αφαιρώντας τυχόν κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ιδιοκτήτρια για την κάλυψη του κόστους των ζημιών που προκλήθηκαν στο ακίνητο κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.

2.Πολιτική τιμολόγησης

2.1.H τελική τιμή επιβεβαιώνονται κατόπιν της ολοκλήρωσης του αιτήματος κράτησης και υπολογίζεται ανά εβδομάδα και σε ευρώ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Αποδέχεστε ότι όλες οι αναφερόμενες τιμές ενδέχεται να αλλάξουν και χωρίς προειδοποίηση έως ότου επιβεβαιωθεί η κράτηση σας.

2.2.Εκτός εάν σας επιβεβαιωθεί εγγράφως διαφορετικά, οι τιμές περιλαμβάνουν την κατανάλωση φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τη χρήση σεντονιών και άλλων λευκών ειδών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία καθαριότητας ή άλλες πρόσθετες υπηρεσίες που καθορίζονται κατά την κράτηση.

3.Φροντίδα και κατάσταση του ακινήτου

3.1.Το Ακίνητο προορίζεται αυστηρά ως κατάλυμα διακοπών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ιδιοκτήτριας. Ο αριθμός των επισκεπτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα του ακινήτου, όπως αυτή διαφημίζεται στην ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της κράτησης. Τυχόν επιπλέον επισκέπτες μπορούν να προστεθούν μόνο κατόπιν αιτήματος. Αποδέχεστε ότι η διακόσμηση, τα έπιπλα και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που συνοδεύουν το ακίνητο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας κατά τη στιγμή της κράτησης.

3.2.Μετά την άφιξη σας, θα πρέπει να ενημερώσετε την ιδιοκτήτρια το συντομότερο δυνατό για τυχόν ζημιές στο ακίνητο ή οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, έτσι ώστε η ιδιοκτήτρια να επιλύσει τυχόν προβλήματα, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Εκτός από τυχόν ζημιές για τις οποίες η ιδιοκτήτρια ενημερώνεται κατά την άφιξή σας, είστε υπεύθυνοι για την κάλυψη του κόστους όλων των ζημιών στο ακίνητο και κάθε απώλειας στον εξοπλισμό που μπορεί να διαπιστωθεί από την επιθεώρηση του ακινήτου μετά την αναχώρησή σας και συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως την ιδιοκτήτρια στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς ή κακής χρήσης του ακινήτου είτε του εξοπλισμού του, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ιδιοκτήτριας να τερματίσει τη διαμονή σας νωρίτερα από ό,τι είχε συμφωνηθεί.

3.3.Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αντλίες, λέβητες κ.λπ. ή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (όπως νερό και ηλεκτρικό ρεύμα). Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για ηχορύπανση που προέρχεται εκτός του καταλύματος και πέρα από τον έλεγχό της.

4.Τροποποιήσεις κράτησης και πολιτική ακύρωσης

4.1.Οποιαδήποτε ακύρωση (για οποιονδήποτε λόγο) από εσάς πρέπει να γίνεται εγγράφως μέσω e-mail προς την ιδιοκτήτρια στη διεύθυνση [email protected]. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ακύρωσης θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα λάβουμε την έγγραφη ειδοποίησή σας.

4.2.Εάν πραγματοποιήσετε την ακύρωση εντός 60 ή περισσότερων ημερών πριν από την ημερομηνία άφιξης, θα λάβετε πίσω το 50% της προκαταβολής σας.

4.3.Εάν πραγματοποιήσετε την ακύρωση μετά το πέρας των 59 ημερών από την ημερομηνία άφιξης, δεν έχετε δικαίωμα επιστροφής της προκαταβολής.

5.Τροποποιήσεις ή ακυρώσεις από την ιδιοκτήτρια

5.1.Στην απίθανη περίπτωση που η ιδιοκτήτρια τροποποιήσει ή ακυρώσει μια κράτηση, θα ενημερωθείτε σχετικά το συντομότερο δυνατό. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβετε πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει και αποδέχεστε ότι η αποζημίωση αυτή είναι επαρκής.

5.2.Οι πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο (συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών) που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση και τις ανέσεις του ακινήτου κατά τη στιγμή της κράτησης. Η ιδιοκτήτρια δεν ευθύνεται για τυχόν διαφοροποίηση των εγκαταστάσεων κατά τη στιγμή της άφιξής σας.

6. Ευθύνη του επισκέπτη

6.1.Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή όλων των απαιτούμενων εγγράφων αναγκαίων για την άφιξή σας, καθώς και ότι τα έχετε πάντα μαζί σας.

6.2.Είστε επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια όλων των παιδιών και των ενηλίκων που διαμένουν στο ακίνητο. Η ιδιοκτήτρια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ατυχήματα που οφείλονται σε αμέλεια εκ μέρους σας, είτε εντός είτε εκτός του ακινήτου. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή από υπεύθυνο ενήλικα, ιδίως στο χώρο της πισίνας.

6.3.Οφείλετε να φροντίσετε να βρίσκεστε στην ώρα σας για τις πτήσεις σας κατά τη διαδικασία άφιξης ή αναχώρησής σας. Η ιδιοκτήτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις από και προς τον τελικό προορισμό σας.

6.4.Εάν κατά τη γνώμη της ιδιοκτήτριας η συμπεριφορά σας προκαλεί κίνδυνο, ζημιά σε ιδιοκτησία ή διαταράσσει κατ’ εξακολούθηση την ησυχία τρίτων, η ιδιοκτήτρια διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύσει το χρόνο διαμονής σας. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, δεν θα σας καταβληθεί καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Το όνομα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η κράτησή σας είναι υπεύθυνο για τη σωστή συμπεριφορά όλων των επισκεπτών. Σε περίπτωση που εσείς ή οι λοιποί επισκέπτες δεν συμπεριφέρεστε κόσμια, ο κάτοχος του κλειδιού της βίλας μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ζητήσει από εσάς και τους λοιπούς επισκέπτες να εγκαταλείψετε τη βίλα χωρίς επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

6.5.Στην περίπτωση κλοπής ή απώλειας προσωπικών σας αντικειμένων κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, παρακαλείστε να λάβετε γραπτή αναφορά από την αστυνομία. Η αναφορά αυτή πιθανόν να είναι απαραίτητη για τυχόν ασφαλιστικές απαιτήσεις κατά την επιστροφή σας.

6.6.Κλινοσκεπάσματα περιλαμβάνονται στο κατάλυμα, αλλά συνιστάται να έχετε μαζί σας πετσέτες θαλάσσης και βρεφικά σεντόνια αν έχετε μαζί σας βρέφος. Η αλλαγή των κλινοσκεπασμάτων πραγματοποιείται συνήθως μία φορά την εβδομάδα.

6.7.Είστε υπεύθυνοι για το κόστος οποιασδήποτε ζημιάς που θα προξενήσετε στο ακίνητο και για τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν από επί πλέον υπηρεσίες που ενδέχεται να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αναφορά της ζημιάς στην ιδιοκτήτρια, και να αναλάβετε το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης. Επιπλέον χρεώσεις για καθαρισμό θα σας επιβληθούν εάν δεν παραδώσετε το ενοικιαζόμενο κατάλυμα στην κατάσταση που το παραλάβατε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσετε και δεν προβείτε σε τέτοιου είδους πληρωμή κατά τη στιγμή που προκύπτουν οι χρεώσεις ή πριν από την αναχώρησή σας, είστε υποχρεωμένοι να αποζημιώσετε την ιδιοκτήτρια ή να εξουσιοδοτήσετε την ιδιοκτήτρια να χρεώσει αυτόματα την εγγύηση σας.

7. Ευθύνη του ιδιοκτήτη

7.1.Με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στις ρήτρες 8.1 έως 9.1, η ιδιοκτήτρια είναι υπεύθυνη απέναντί σας για οποιαδήποτε άμεση οικονομική ζημία που τυχόν υποστείτε, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία αυτή είναι άμεσο αποτέλεσμα ψευδούς δήλωσης εκ μέρους της ιδιοκτήτριας σχετικά με την κράτησή σας.

7.2.Προκειμένου να είστε σε θέση να ζητήσετε αποζημίωση σύμφωνα με τη ρήτρα 7.1, θα πρέπει η εν λόγω ζημία να μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της παρούσας σύμβασης. Αναγνωρίζετε ότι δεν καθιστάμεθα υπεύθυνοι για ζημίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν τη στιγμή της επιβεβαίωσης της κράτησής σας και της σύναψης της παρούσας σύμβασης.

8.Ευθύνη τρίτων

8.1.Στο βαθμό που είστε σε θέση να απαιτήσετε αποζημίωση από κάποιο τρίτο μέρος, για παράδειγμα μέσω ταξιδιωτικής ή άλλης ασφάλισης, συμφωνείτε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιδιώξετε την πλήρη αποζημίωση από τον εν λόγω τρίτο, προτού επιδιώξετε αποζημίωση για την εν λόγω ζημία από την ιδιοκτήτρια. Ωστόσο, στο βαθμό που μπορεί να έχετε απαίτηση, μπορείτε να γνωστοποιήσετε στην ιδιοκτήτρια τη φύση και την έκταση της απαίτησης το συντομότερο δυνατό, ώστε η ιδιοκτήτρια να είναι ενήμερη για την πιθανή απαίτηση και, εάν το κρίνει σκόπιμο, να έχει την ευκαιρία να λάβει τα μέτρα που θεωρεί απαραίτητα για να μετριάσει οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα αυτής.

8.2.Η ευθύνη της ιδιοκτήτριας εκτείνεται μόνο στις άμεσες απώλειες που υποστήκατε σύμφωνα με τον όρο 7.1. Στο βαθμό που μπορεί να υποστείτε οποιαδήποτε επακόλουθη, έμμεση ζημία οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους ή μισθού, κάθε μία από αυτές αποκλείεται ρητά από την έκταση της ευθύνης μας και παραιτείστε με το παρόν από κάθε δικαίωμα που μπορεί να έχετε από το νόμο για να διεκδικήσετε τέτοιες απώλειες ή ζημίες.

8.3.Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλα τα προσωπικά αντικείμενα που έχετε μαζί σας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας.

9.Ανωτέρα βία

9.1. Η Ιδιοκτήτρια δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη εάν εμποδίζεται ή καθυστερεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους κράτησης, λόγω γεγονότων πέραν του ελέγχου της. Αυτό είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:

9.1.1.Η βλάβη οποιουδήποτε εξοπλισμού ή μηχανήματος, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών, του χιονιού ή της καταιγίδας, η αδυναμία οποιουδήποτε προσώπου να παραδώσει ή να προμηθεύσει αγαθά λόγω διαταραχών στη διαθεσιμότητα των μεταφορών, των τροφίμων ή των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ή για άλλους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ή του αυξημένου κόστους εργαζομένων και παρόχων υπηρεσιών.

9.1.2.Απεργίες, φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, ταραχές ή εμφύλιες διαμάχες, κακόβουλες ζημιές, πανδημίες, πυρκαγιά ή τοπικοί περιορισμοί.

10.Μέγιστη ευθύνη της ιδιοκτήτριας

10.1.Εκτός από τη ρήτρα 10.3, η μέγιστη ευθύνη της ιδιοκτήτριας απέναντί σας, είτε πρόκειται για αμέλεια, ψευδή δήλωση και λοιπά, περιορίζεται στο συνολικό ποσό που πράγματι έλαβε η ιδιοκτήτρια για την κράτηση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

10.2.Σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια λάβει γνώση των περιστάσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 9.1.2, θα σας ενημερώσει σχετικά, γνωστοποιώντας σας τι εμπόδισε ή καθυστέρησε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, αλλά θα κάνει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες να συμμορφωθεί με την παρούσα σύμβαση όσο το δυνατόν ταχύτερα.

10.3.Ωστόσο, καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν μπορεί να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη της ιδιοκτήτριας για πλάνη, απάτη, απειλή, σωματική βλάβη ή θάνατο που προκλήθηκε από αμέλεια ή παράβαση καθήκοντος εκ μέρους της.

11.Ασφάλιση

Η ιδιοκτήτρια έχει το δικαίωμα να μη δέχεται κρατήσεις από πελάτες που δεν είναι επαρκώς ασφαλισμένοι έναντι των κινδύνων διακοπών. Κατά τη στιγμή της κράτησης μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία πλήρους ασφάλισης διακοπών για όλα τους επισκέπτες.

12. Ώρες check-in και check-out

12.1.Η ώρα check-in ορίζεται στις 3 μ.μ. Η άφιξη μετά τις 3 μ.μ. είναι δυνατή.

12.2.Μπορείτε να ολοκληρώσετε το check- out οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 10 π.μ. την ημέρα αναχώρησής σας.

13.Παράπονα

Σε περίπτωση που προκύψουν παράπονα σχετικά με το ακίνητο, θα πρέπει να ενημερώσετε την ιδιοκτήτρια του ακινήτου εντός 24 ωρών και εγγράφως. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε τούτο, αυτό συνεπάγεται ότι η ιδιοκτήτρια δεν θα έχει την ευκαιρία να εξετάσει τα παράπονά σας και να διορθώσει τυχόν προβλήματα και τα δικαιώματά σας ενδέχεται να περιοριστούν βάσει της παρούσας σύμβασης.

14.Περιγραφή ακινήτου

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η απεικόνιση του ακινήτου να συνάδει όσο περισσότερο γίνεται με την πραγματικότητα. Ωστόσο, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν αλλαγές, μερικές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της κράτησης, ή αν οι αλλαγές γίνουν μετά την κράτηση, το συντομότερο δυνατό.

15.Προστασία προσωπικών δεδομένων

15.1.Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η κράτησή σας, η ιδιοκτήτρια πρέπει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που εσείς παρέχετε μέσω της φόρμας κράτησης, όπως το όνομα και η διεύθυνσή σας. Η ιδιοκτήτρια αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων τουριστικών ακινήτων, ωστόσο, η ιδιοκτήτρια δεν θα διαβιβάσει καμία πληροφορία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι υπεύθυνο για τη διαμονή σας στο ακίνητο. Αυτό ισχύει για κάθε ευαίσθητο δεδομένο, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν αναπηρίες ή διατροφικές/θρησκευτικές απαιτήσεις. Κατά την ολοκλήρωση μιας κράτησης, συναινείτε στη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στα αρμόδια πρόσωπα. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές τηρούνται και από τυχόν δικό σας ταξιδιωτικό πράκτορα, αυτές υπόκεινται επίσης στη δική του πολιτική προστασίας δεδομένων. Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την ιδιοκτήτρια αντίγραφο των πληροφοριών που τηρεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ιδιοκτήτρια σχετικά, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

15.2.Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Όπως ορίζεται ανωτέρω, η ιδιοκτήτρια αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση και την προστασία αυτών των πληροφοριών. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι πληροφορίες αυτές θα διαγράφονται για πάντα όταν πλέον εκλείψει ο λόγος αποθήκευσής τους. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας για εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας της διαμονής σας, και συναινείτε στη διατήρηση αυτή, σε περίπτωση που προκύψουν έξοδα που αναφέρονται στη ρήτρα 6.4 και δεν τα εξοφλήσετε απευθείας, ώστε να μπορέσουμε να χρεώσουμε την κάρτα σας με το σχετικό ποσό.

15.3.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί μέρος της σύμβασής σας.

16. Ελάχιστη περίοδος διαμονής

Η ελάχιστη περίοδος μίσθωσης είναι 7 διανυκτερεύσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ιδιοκτήτρια.

17. Πρότυπα και κανονισμοί ασφαλείας

Τα πρότυπα και οι κανονισμοί ασφαλείας είναι εκείνα της χώρας που επισκέπτεστε. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε σε άγνωστα κτίρια και άγνωστο περιβάλλον. Επίσης κατά την άφιξή σας, ελέγξτε προσεκτικά τη διαδρομή διαφυγής από το ακίνητο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η ιδιοκτήτρια δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των μέτρων. Τυχόν τιμαλφή αφήνονται χωρίς φύλαξη στο ακίνητο με δική σας ευθύνη.

18. Πισίνα

Το ακίνητο διαθέτει πισίνα, η οποία δεν παρακολουθείται από ναυαγοσώστη. Παρακαλείσθε να ελέγξετε διεξοδικά το βάθος της πισίνας καθώς και τον τρόπο εξόδου από αυτήν πριν τη χρήση της, και να είστε προσεκτικοί με παιδιά και άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Τα παιδιά και οι μη κολυμβητές είναι δική σας ευθύνη ανά πάσα στιγμή.

19. Διαδίκτυο

Ενδέχεται να υπάρξουν σποραδικές διακοπές της υπηρεσίας διαδικτύου και ενώ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά της υπηρεσίας, παρακαλούμε σημειώστε ότι η ιδιοκτήτρια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την απώλεια της πρόσβασης σας στο διαδίκτυο (ή τις συνέπειες της απώλειας της πρόσβασης) κατά τη διάρκεια των διακοπών σας.

20.Κατοικίδια ζώα

Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα στο ακίνητο.

21. Τοπική πανίδα

21.1Το ακίνητο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή, όπου η άγρια ζωή, όπως ζώα και έντομα, είναι μέρος της τοπικής πανίδας. Ενδέχεται να συναντήσετε ζώα, όπως τρωκτικά, γάτες (αδέσποτες ή μη), ή έντομα όπως σφήκες, μέλισσες, μύγες, μυρμήγκια, σκορπιούς και αράχνες. Τα έντομα και τα ζώα μπορεί να προσελκύονται από την πισίνα, τον τοπικό υδροβιότοπο, την τοπική βλάστηση ή μερικές φορές από τα τρόφιμα που αφήνονται στους εξωτερικούς χώρους μετά από ένα γεύμα. Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά όσο αυτό είναι δυνατόν και να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα τροφής μετά από ένα γεύμα σε εξωτερικούς χώρους. Παρακαλείστε να μην ταΐζετε ζώα διότι αυτό θα τα ενθαρρύνει να επιστρέψουν και ίσως να μην είναι τόσο ευπρόσδεκτα από τους επόμενους επισκέπτες. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η ιδιοκτήτρια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την παρουσία ζώων ή εντόμων στο ακίνητο.

Πολιτική ακύρωσης

Μπορείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης μας, στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε το κατάλληλο ποσό επιστροφής χρημάτων, ανεξάρτητα από τους λόγους ακύρωσης, ανάλογα με την ημερομηνία της ακύρωσής σας. Η ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία θα λάβουμε την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της επιστροφής των χρημάτων σας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζά σας.

Παρακαλούμε να μας στείλετε e-mail στη διεύθυνση [email protected]  με τις ακόλουθες πληροφορίες.

Όνομα, Επώνυμο, ΙΒΑΝ, Swift Code / BIC, Όνομα βίλας, Ημερομηνίες κράτησης, Λόγος ακύρωσης (προαιρετικά).

Ημερομηνία λήψης της ειδοποίησηςΧρέωση
Περισσότερες από 56 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξηςΑπώλεια της προκαταβολής
55-43 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης 50% του συνολικού ποσού
42-29 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης 65% του συνολικού ποσού
28-15 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης 90% του συνολικού ποσού 
14 ημέρες ή λιγότερο πριν την ημερομηνία άφιξης 100% του συνολικού κόστους